Ce modificări vrea BNR la Legea dării în plată. Propunerile, trimise parlamentarilor

Ionuţ Cataramă   
în Hotnews
12/02/2016, 18:19
Ce modificări vrea BNR la Legea dării în plată. Propunerile, trimise parlamentarilor

BNR a transmis parlamentarilor propunerile de modificare la Legea dării în plată, în cadrul unei scrisori, ce conţine 25 de pagini, a transmis Realitatea TV. Potrivit unor surse apropiate Comisiei de buget- finanţe, din Senat, citate de HotNews.ro, aceste propuneri urmează să fie discutate marţi dimineaţă, deşi aceleaşi surse nu exclud ca discuţiile să aibă loc miercuri, într-o şedinţă comună cu cei din Comisia juridică. Concret, BNR propune introducerea unui plafon de 150.000 de euro al valorii locuinţei, cu condiţia ca aceasta să fie locuită de cel care a contractat împrumutul, iar ratele împrumutaţilor să depăşească 65% din venit.

Ce conţin propunerile avansate de BNR:

Forma adoptată a:
Art.1. alin.1 “Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre persoanele fizice şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra persoanelor fizice.”

Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1. alin.1 “Prezenta lege se aplică tuturor contractelor de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare încheiate între consumatori şi creditori.”

Forma adoptată a:
Art.1 alin.2 “Prezenta lege reglementează dreptul debitorului de a stinge integral creanţa şi accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1 alin.2 “Prezenta lege reglementează dreptul consumatorului de a stinge integral creanţa şi accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil cu destinaţie de locuinţă, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra acestui bun ipotecat în favoarea creditorului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

Forma adoptată a:
Art.1 alin.3 “Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.”

Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1 alin.3 “Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa izvorând dintr-un contract de credit garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil este garantată inclusiv cu fideiusiunea unuia sau mai multor codebitori.”

BNR propune introducerea unui nou articol destinat definirii noţiunilor, articolul 2, alin 1, prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare, cu următorul conţinut:

“Art. 21. În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos, au următoarele semnificaţii:
a) consumator – are înţelesul prevăzut la art.7 alin1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările şi completările ulterioare;
b) codebitor – consumatorul, definit potrivit lit. a, obligat în solidar cu debitorul la plata creditului, care a participat cu venituri la accesarea creditului şi a semnat contractul de credit împreună cu acesta, inclusiv soţul/soţia debitorului;
c) creditor – instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul creditorilor pentru darea în plat, precum şi cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor;
d) instituţie de credit – are înţelesul prevăzut la art.4 alin.1) din Regulamentul (UE) nr.575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012;
e) instituţie financiară nebancară – are înţelesul prevăzut la art.5 lit.c din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu completările şi modificările ulterioare;
(noţiunea de „cesionari ai creanţelor deţinute asupra consumatorilor” poate fi definită cu ajutorul Ministerului Justiţiei, în mod specific acestui proiect de lege)
f) Registrul creditorilor pentru darea în plată – Registrul gestionat de către Ministerul Finanţelor Publice (sau de către Banca Naţională a României) în care sunt înregistraţi creditorii care au fost de acord să adere la Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în baza Notificării transmise de aceştia. Registrul este publicat pe site-ul MFP/BNR şi funcţionează potrivit Normelor Metodologice emise de către MFP/BNR în acest sens.

Forma adoptată a:
Art.3. Alin.1“Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.3 alin.1 “Prin derogare de la dispoziţiile art.1492 şi art.1516 din Codul civil, consumatorul are dreptul să stingă creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 4.”

BNR propune introducerea unui nou alineat în cadrul articolului 3, prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare, cu următorul conţinut:
“Art.3 alin.2 Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul Prima casă şi reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, cu modificările şi completările ulterioare

Forma adoptată a:
Art.4 lit.b “între părţi sau, după caz, între antecesorii părţilor, s-a încheiat un contract de credit;”
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.4 lit. b “între părţi s-a încheiat un contract de credit a cărui valoare la momentul acordării nu depăşea echivalentul în lei a 150.000 EUR, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit, garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil cu destinaţie de locuinţă;”

De asemenea, în temeiul aceloraşi considerente invocate anterior, BNR propune completarea condiţiilor menţionate la art. 4 cu următoarele alineate prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
a) Art.4 lit.d “bunul imobil ipotecat este locuit de către consumator/codebitor şi/sau de către rude de până la gradul II;”

c) Art.4 lit. f “obligaţiile lunare de plată către creditor, aferente contractului de credit pentru care se solicită darea în plată, raportate la veniturile nete ale consumatorului împreună cu veniturile codebitorilor, depăşesc 65%;”

Art.4 alin.2 “în situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri imobile, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege, consumatorul are obligaţia să ofere în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului. În cazul în care unul sau mai multe bunurile imobile ipotecate nu sunt în proprietatea exclusivă a titularului contractului de credit garantat cu ipotecă, este necesar acceptul coproprietarului/proprietarului/bunului ipotecat, exprimat în formă autentică. Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor ipotecare în situaţia în care garanţiile aferente acestora şi constituite asupra unor bunuri imobiliare fac obiectul unui concurs de ipoteci.”

Art.4 alin.3 “Prin excepţie de la alin. 2, consumatorul care a încheiat 2 contracte de credit cu acelaşi creditor, garantate cu ipotecă de rang I, respectiv de rang II, asupra unuia sau mai multor bunuri imobile cu destinaţie de locuinţă, poate iniţia procedura dării în plată referitoare la acel/acele imobil(e) numai pentru un singur credit (cel mai mare).”

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×